Regulamin | RODO

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Sakura Gaca Anna Gabinet kosmetyczny, ul Strzałowa 8c, 87-100 Toruń, zwanego dalej „Salonem”.

Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.

2 Klienci

Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3 Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak równie posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na prac w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeżeli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż .

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

4 Higiena i bezpieczeństwo

Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść na Klientów.

Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

5 Świadczenie usług kosmetycznych

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowi przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i z zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptują . W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówi wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub w okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny by przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość , czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6 Płatność

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: www.sakuratorun.pl

W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie i kartą płatniczą.

Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

 

7 Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.

Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeżeli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

8 Rezerwacje

Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub systemem internetowym.

Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej ni 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.

Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną . Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczaj cym 10 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

9 Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dostarczenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia w formie dodatkowego zabiegu relaksacyjnego.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

10 Pozostałe postanowienia

Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak równie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

11 Postanowienia końcowe

Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmian stosuje się postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2018 r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Polityka przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Sakura Gaca Anna Gabinet kosmetyczny, ul. Strzałowa 8c; 87-100 Toruń , NIP 956-145-76-70; REGON 340412765 , e-mail: anna.gaca.web@gmail.com

Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzanie w związku ze świadczonymi w Gabinecie usługami kosmetycznymi, kosmetologicznymi oraz w celu wykonania tych usług w Gabinecie. Pana/Pani dane osobowe są niezbędne do: – założenia karty z ewidencją odbytych zabiegów w Gabinecie, – przeprowadzenia wywiadu medycznego, dotyczącego przebytych chorób, zażywanych leków oraz wykonanych w ostatnim czasie zabiegów (w tym kosmetycznych) w celu oceny zaistnienia możliwych przeciwwskazań do skorzystania z usług Gabinetu, a tym samym w celu ochrony Pani/Pana zdrowia, – wystawienia imiennego rachunku lub faktury. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W trakcie rejestracji w naszym gabinecie prosimy o następujące dane osobowe: – imię i nazwisko; adres zamieszkania (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto); numer telefonu komórkowego i adres e-mail; informacje medyczne dotyczące przebytych chorób, zażywanych leków, w celu oceny zaistnienia możliwych przeciwwskazań do skorzystania z usług gabinetu, w celu ochrony Pani/Pana zdrowia.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego gabinetu. W przypadku odmowy podania danych, usługa nie zostanie przez Gabinet wykonana.

Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również ograniczenia danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres korzystania z usług Gabinetu, jak również dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe (z wyłączeniem danych medycznych) mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: – firmom księgowym współpracującym z Administratorem, – firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i obsługę Gabinetu, – Firmom kurierskim i pocztowym;

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub organizacji międzynarodowej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

#Sakura #Gabinet kosmetyczny #Regulamin Sakura # #Sakura Gabinet kosmetyczny Anna Gaca #Toruń # Toruń Gabinet kosmetyczny # Makijaż Toruń # Toruń kosmetyczka